Smlouva o dílo ke stažení - smlouva o dílo-2017.rtf (49,2 kB)

 

     Smlouva o dílo

(§2586 NOZ)

 

Smluvní strany:

 

E.Z.BARÁK, s.r.o.

se sídlem Slaměníkova 23, 61400 Brno

IČO:  25515292

DIČ : CZ25515292

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně v oddíle C, vložce 29452.

zastoupená jednatelem Ladislavem Barákem

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

 

a

 

……….., podnikatel

s místem podnikání …………..

IČO: ………………..

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

 

I.

Předmět Smlouvy

 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v ………….. (dále jen „dílo“) dle objednávky objednatele č. …………… ze dne ……………, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

 

II.

Čas a místo plnění

 

Září 2014, ……………., s.r.o., provozovna Hradec Králové, ………………..

 

III.

Cena díla

 

Cena za provedení díla je stanovena dle odsouhlasené nabídky …….,- Kč. Bez DPH + DPH dle platných zákonů.

 

IV.

Platební podmínky

 

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V.

Způsob převzetí dodávky

 

Zhotovitel předmět díla předá do …………., přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

 

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

 

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

 

VII.

Smluvní sankce

 

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,5% za každý další den prodlení.

 

VIII.

Jiná ujednání

 

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků

 

IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

 

 

 

V Brně dne ......................

 

 

 

Za zhotovitele:                                                             Objednatel: