Kupní smlouva vzor ke stažení : kupní smlouva2017.rtf (50872)

 

         Smlouva kupní

(§2079 NOZ)

 

 

Smlouva kupní

 

 

Smluvní strany:

 

E.Z.BARÁK,s.r.o.

se sídlem Brně, Slaměníkova 23, 61400 Brno

IČO: 25515292

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 29492

zastoupená jednatelem Ladislavem Barákem

bankovní spojení: 19-8668830297/0100

DIČ:CZ25515292

na straně jedné

(dále jen „prodávající“)

 

a

 

Název (jméno) :

se sídlem …

IČO: …………….

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce ………..

zastoupená místopředsedou představenstva …………….

bankovní spojení: ……………………

DIČ: ………………..

na straně druhé

(dále jen „kupující“)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku:

 

I.

Předmět smlouvy

 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu následující movitou věc:

Bránu, pohony a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

 

II.

Kupní cena

 

Kupní cena byla sjednána ve výši 5.000,- Kč/ks, tj. celkem 20.000,- Kč bez DPH. Cena je splatná nejpozději do 14 dní od doručení faktury na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy.

 

 

III.

Převod vlastnictví

 

Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení kupní ceny, specifikované v článku II.

 

IV.

Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

 

Kupující si převzal  …………………od prodávajícího dne ……, což smluvní strany osvědčují svými níže připojenými podpisy.

 

V.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

 

Kupující po pečlivé kontrole prohlašuje, zboží je plně funkční.

 

VI.

Jiná ujednání

 

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

 

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


 

V Brně ………………


podpisy účastníků smlouvy: